วิสัยทัศน์

นวัตกรรมอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

พันธกิจ

เรามุ่งเน้นผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าจากวัตถุดิบทางเกษตรอันเป็นจุดเด่นของไทย  เราพัฒนาอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  เราร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้บริโภคทั้งในไทยและต่างประเทศ  

เหตุการณ์สำคัญ

น้ำตาลพาลาทีนได้ขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย
โดยสำนักงานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กระบวนการผลิตพาลาทีนและโอลิโกไลท์ไซรัป
ได้รับมาตรฐาน FSSC 22000 เพื่อยืนยัน
คุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์

บริษัท อีทเวลล์ จำกัดก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการ
ด้านการขายและสนับสนุนข้อมูลเชิงลึก
แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมและผู้บริโภคที่สนใจ
ผลิตภัณฑ์น้ำตาลเพื่อสุขภาพ

พาลาทีน น้ำตาลเพื่อสุขภาพใบประกาศเกียรติคุณจากวุฒิสภา

พาลาทีนนวัตกรรมน้ำตาลสุขภาพได้รับเลือก
เป็นสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมจาก NIA สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)

บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด จัดตั้งฝ่ายวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เพื่อค้นคว้าน้ำตาลที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ความภาคภูมิใจ

โรงพยาบาลที่ใช้พาลาทีน