Vision

นวัตกรรมอาหาร เพื่อสุภาพที่ดีกว่า

Mission

เรามุ่งเน้นผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าจากวัตถุดิบทางเกษตรอันเป็นจุดเด่นของไทย  เราพัฒนาอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  เราร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้บริโภคทั้งในไทยและต่างประเทศ  

Our Milestone

 

Events

 

ผลิตภัณฑ์น้ำตาลสุขภาพพาลาทีนได้รับเลือกเข้าร่วมงานนิทรรศการ “ผลงาน BCG พลังเศรษฐกิจใหม่ พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”

วิจัยผลิตภัณฑ์พาลาทีนร่วมกับรพ.รามาธิบดี