เกี่ยวกับเรา (About us)

วิสัยทัศน์และประวัติความเป็นมา

กลุ่มบริษัทน้ำตาลราชบุรี ได้ก่อตั้งแผนกวิจัยและพัฒนา functional food departmentในปี 2545. จุดประสงค์หลักของการก่อตั้งแผนกวิจัยและพัฒนานี้เพื่อศึกษาและต่อยอด ingredients และ อาหาร functional ที่จะให้ประโยชน์ด้านสุขภาพอย่างสูงสุดแก่ผู้บริโภค เราลงทุนกับการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันโภชนาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและนำเข้าสู่ท้องตลาดสู่ผู้บริโภคนั้นจะได้มาตรฐาน, ปลอดภัย และ คำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง

CEO’s Talk

“กลุ่มบริษัทน้ำตาลราชบุรีให้ความสำคัญกับการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมีความเชื่อว่า ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม คือ สิ่งที่จะทำให้องค์กรก้าวทันยุคสมัย และตอบโจทย์ผู้ผลิตอาหารและผู้บริโภคในยุค 4.0 ที่มองหาสิ่งที่เพิ่มมูลค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพของพวกเขานั่นเอง”

อารยา อรุณานนท์ชัย
ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

2018 : น้ำตาลพาลาทีนได้ขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

2016 : กระบวนการผลิตพาลาทีนและ โอลิโกไลท์ไซรัปได้รับมาตรฐาน FSSC 22000 เพื่อยืนยันคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์

2015 : บริษัท อีทเวลล์ จำกัดก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านการขายและสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกแก่ลูกค้าอุตสาหกรรม และผู้บริโภคที่สนใจผลิตภัณฑ์น้ำตาลเพื่อสุขภาพ

2012 : พาลาทีนน้ำตาลเพื่อสุขภาพใบประกาศเกียรติคุณจากวุฒิสภา

2009 : พาลาทีนนวัตกรรมน้ำตาลสุขภาพได้รับเลือกเป็นสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมจาก NIA จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

2004 : บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด จัดตั้งฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อค้นคว้าน้ำตาลที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ