ประโยชน์ของพาลาทีน ในผลิตภัณฑ์อัดเม็ด

  • สารเพิ่มมวลที่ดี
  • ดูดความชื้นต่ำ และคงตัวในอุณหภูมิ เหมาะสำหรับตอกเม็ดได้เป็นอย่างดี

สอบถามรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติม  Email : ruttiya_l@rajburisugar.com