การใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดเอกสาร

แบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่สิทธิดังต่อไปนี้ โปรดกรอกรายละเอียดตามแบบคำขอนี้

  • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 
  • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
  • สิทธิในการลบข้อมูล
  • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูล
  • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล
  • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล

[download id=”5877″]

รายละเอียดเอกสาร

แบบคำขอถอนความยินยอม

กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธิถอนความยินยอมตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดกรอกรายละเอียดตามแบบคำขอนี้

[download id=”5891″]